Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminna Biblioteka Publiczna w Ryjewie

Deklaracja dostepności

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Ryjewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryjewie.

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-09-21.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 2. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

 3. brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:
 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2. filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Skróty klawiaturowe
Na stronie BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryjewie można używać standartowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenie Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor biblioteki Anna Biskupska, e-mail: anna.biskupska@bibliotekaryjewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 669 553 226 lub 55 255 32 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu ,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. W budynku znajdują się 2 wejścia/wyjścia. Wejście/wyjście pierwsze - główne posiada dwuskrzydłowe drzwi wejściowe. Wejście/wyjście przez jedno skrzydło otwierane ręcznie przez użytkowników biblioteki (na prośbę użytkownika, drzwi może otworzyć pracownik biblioteki), możliwość otwarcia drugiego skrzydła. Przy pierwszym wejściu znajdują się schody składające się z 9 stopni oraz podjazd dla wózków. Zarówno schody jak i podjazd zabezpieczony jest barierką. Wejście pierwsze jest ogólnodostepne w godzinach otwarcia biblioteki. Przy drugim -  bocznym wejściu/wyjściu brak utrudnień. Drzwi dwuskrzydłowe, wejście/wyjście zamknięte, otwierane ręcznie przez pracownika biblioteki na wyraźną prośbę użytkownika.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości.
 3. W bibliotece brak pochylni oraz platform. W pomieszczeniach biblioteki brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille`a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących.
 4. Przed biblioteką nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższy parking z jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy Urzędzie Gminy w oddaleniu 150 m od biblioteki.
 5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane - nie ma przeciwwskazań.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

ePUAP

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30